Kongsvold fjellhage

Mogop i mai

Fjellhagen på Kongsvold ligger ca. 900 moh, og er en naturhage på ca. åtte dekar, der stedets egen flora og vegetasjon er beholdt. Tett inntil E6, kan alle som vil, stoppe opp for å lære mer om plantelivet på Dovrefjell.

Fjellhagen er åpen fra 15. juni til 20. august. Skilt viser plantenes navn. Det er normalt ingen omvisninger i hagen.

Langs et nettverk av stier kan besøkende se planter i skyggefulle berg, fuktige søkk, på tørre rabber og knauser og ved en bekk. Man kan se mange av de typiske vegetasjonstypene i fjellet som høgstaudeeng, rabbevegetasjon, snøleievegetasjon og vierkratt. Om sommeren kan man nyte blomsterprakten til mange av de vanlige fjellplantene i Sør-Norge, en del mindre vanlige planter. Noe som særlig kjennetegner den rike floraen på Dovrefjell. Foruten karplanter inneholder hagen mange typer mose og lav.

Flora og vegetasjon i fjellhagen er et resultat av naturgitte forhold og lang tids kulturpåvirkning av naturen omkring Kongsvold. Hvilke arter besøkende kan se i blomst varierer gjennom sommeren. Mogop eller geitfivil på den lokale dialekten, blomstrer i mai rundt snøsmelting. Gullmyrklegg tidlig i juni, mens flere av søtene blomstrer ikke før i slutten av juli. Juli er normalt den mest blomsterrike måneden. Omkring midten av august er blomstringsperioden over.

Mange av hagens arter blomstrer hvert år, men hagen er i stadig endring. Noen arter går ut etter en tørr sommer eller hard frost. Enkelte må plantes inn år om annet, mens atter andre kommer inn av seg selv.

Dovrefjells rike flora har vært kjent siden 1700-tallet og har opp gjenom tidene blitt besøkt av en rekke botanikere. Flere biologiklasser besøker stedet hvert år, for å se på en del av den verdifulle botanikken som finnes på Dovrefjell.

Fjellhagen ble opprinnelig anlagt ved jernbanestasjonen i 1923 av Thekla R. Resvoll i samarbeid med NSB. I 1990 ble anlegget flyttet og anlagt på knausene like sør for Kongsvoldtunet.

Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU), Vitenskapsmuseet i Trondheim driver i dag Kongsvold biologisk stasjon og fjellhagen på Kongsvold. Stasjonen ble opprettet i 1975 og er åpen for forskere av naturvitenskapelige fag og for undervisning på universitetsnivå.

Forespørsler rettes til Vitenskapsmuseets Institutt for naturhistorie, telefon 73 59 22 60.

Tekst hentet fra Vitenskapsmuseets nettsted. Se flere bilder: vitenskapsmuseet.no